首页 新闻 搜索 专区 学院

新手提问,php的一个页面怎么是乱码?

0
[已解决问题] 解决于 2014-12-25 15:20

在网上下载了一套源码,runtime.php页面的代码竟然是以下这样,完全看不懂啊,是页面加密了吗?

<?php
$O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0iVk1ETHBRT0JGdWZxYXpZZWNsSktQVU5TR0l2VGlzb0FIZ1dDa2J5WHRkd21aeHJoam5FUm5iTnZ6dVRkTGVpcHdRV1lSSHFjckZaT0pzZ21EVlBmeUlsa29NVUJ4RWpHQ0tYQWh0U2FyTjlqd3lmWmtEOGdza1Z4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHhOdVBndlVkOHNMYVB3bDVYRlNBdXNMVkluMEZJdTBMVHNTYXJzU0hGc1N6bkYxdUluU0FxbW9WSU9udUlCdTBjdlU4SWNVMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8wWmtEOGdzeWpJdTI5allCcXpDMkEwc2tBaGNPZlViTmYydm1zamJtc0l3eWEwUk5QZ3YzYVB3bDVYUkpBanZHWmVzU0xWTWtkVXdsRVBFeWJJUkduUUNCcTJDbHVlTnVQZ3ZVZlh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZ1MGN2VThJaWtkYndsWkhNdFpIQ2tmUHNKQTBFeWY2dlU5M0UzUmVXQmRBVzJBSHZHOVVDVTlWd2xaSE10WkhSVTliT0ZaTG1IWkx2bXNlYmtmek51UGd2VWZYdk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2dTBjdlU4SWlrZGRFQmFQTTNzNnNKS3pFbXNLUjN1SXJKS3pFbXNLUjNhZkMyMUF3bGplVzI5eHJJMGN2VThJY1UweHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzB4dk8weHZPMHh2TzBaa0kwY3ZVUHBOdVBJY0RkRndKSGV3MWRzRmtOUGc1TlBQV1FHSDdNR0hQaW9lN1dJNTdVbDZjK2E1Q2tUNXZEWjVXd1o1V3BJNnYyOU51UEljRGRmVzJMMENsRWdSdG9Jc2tkRndKSGV3ajBjc2tQSXV5ZEFXMnhBQzJGSXNTWmdNbDFnTUkwY3NrUEl1SkwxRUpBZ1JEZklzSkt6RW1zS1IzdUlySkt6RW1zS1IzYWZDMjFBd2xqZVcyOXhySTBjc2tQZ051ekdFbDVoRUpIZ01EZHRDR2FvQ0phQUN0bnhDeWJQcXlaMFJHSGVDVUg3UkduMEVCcWVzSnFBUjJGMlpMOW9DbFpnQ0pGUFdHTFFDbVcwQjJhSFcyOW9DT0FEV0JaSFpoYWlDSm5oTTJhSGNKcUFSMkYyWkw5b0NsWmdDSkZQV0dMUUNtVzBCMmFIVzI5b0NPSW9SM2FVd2w1dGNPb3pjT283aXUwY0NKbkd3bDVIQ2tJdG5TQXFtb3hpRlNMRk9rUnpzSjlVc0puNHdCdVBjbVZaa0dIR2N5Q0hSdFp6TTI1aVcyOXhSSkxVQ09BdU9MZGlub25PRjBIcm1EanRaTzRVdmhmdHZrUjhxVW96c2tkb3dsRlBxM3FIUkJuelJHRklGU0F1c040SVpPNFV2aGZJc09SelRqMGNOdVBndlVmSTU0R3M1elVWNXYrQTVQSmdOdXpvQ2xDek1HRlBxMWFzT0Y1dkIxQ0xGSFpxbTA0dHZrZnRiVTRLcVVvN051UFprRDhnc2tmSTU3VDc1N2VpNXYrQTVQSmdOdXp6Q0RBMkNCcVF3bDllQjJaZ01CZEFSR0ZQRlNBdUIxQ0xGSFpxbTA0VnFRRmViVTRqcVVqdHJrUnpjT2Q3TnVQSXNrZklSMm4wQjIxQUMySGhCM0wxTTNhSFIxOVVFbDUwd2wxSGNOZnpUajBjc2tmSXNKYUhDR0hlQ09JdG1GTHlPRlppRm5ucm5Tbm1CMEV1dVVSVkMybjBCMjFBQzJIaEIzTDFNM2FIUjE5dFJKYlBjbTlGUnRuSFRvQ0FNeVpIY21WWmt0MUhNeVpIWWowY3NrZklzSmFIQ0dIZUNPSXRtRkx5T0ZaaUZubnJuU25tQjBFdXVVUlZueXExQ09vN051ejlOdXpvQ2xDek1HRlBxMEhtQjBaeU9PUlZSM25EUjNhVWNMZHNGTDltdW5kcXZrZmp2TmJ6cm0wdFcyRXpxVWYvc05TSVREZmpza283TnV6b0NsQ3pNR0ZQcTBIbUIxRXFtRFJWUjNhVVIzYVVjTGRzRkw5ckZVaklxMUVxbURSenNOOEliT2Y2c05mSWNtVlprR2FIQ0dIZUNPSXRPblppdTBLcXFVS3VPTGRpRjBMdU9tMDlxMlpWd09SL3NOU0lza2Y2c2tmSWJrbzdOdVBaa0Q4Z3NUR0FlWVlNWGVsdWhZWXRWZjBjQ0puR3dsNUhDa0l0dW5kdUIwNWRtRkZ0Y09kZ1JEZG9DbEN6TUdGUHEwTHVGTDlUdUYxTHFVaklXR0xRQ2w1QU1sRlBDSkhVTUdMeENPSW9CMVpMRkhDTEZIVnRGMFpPT25kRkIwQ3FtU25UdUYxTHExMHpjT283TnVQWmtHSEdja0xxRjE5Tm1Tb3pzeVZaa0RmSXNrZmd2VU5IZ0NySERXM0dIUGlvZTdNSG9zMFprRGZJc2tkekNESUFDSm5Hd2w1SENrSXRCMWRzRkw5Sk9GS0xCVVJ6Y09kN051UElza2ZJc2tmSXNKSEdjU0htQjBaeU9Pb0lZajBjc2tmSXNrZklza2ZJc2tmSXZVOU5hMG9nYW9MbW5TWnlPWXdQUFlsOGgrTzREajBjc2tmSXNrZklza2ZJc2tmSXFMOTBDbDFqc2tmOXNKbjRSSktnQ0pGUHFVNWp3eWZ0dmthaUYwbk9ub25PbFVFdU9MZGlGMG5iYURFRWNtVlprRGZJc2tmSXNrZklza2ZJc0phSENHSGVDT0l0QjFkc0ZMOUpPRktMQlVSVnNrZklzeXEwUkdIeGN5WjBSSDlVQ0JkVldsWkhja2FpRjBuT25vbk9sVUVzbkxhdUIwQXJGMXV0Qk9qdHFVam9CM2FITUJkTWJMMGVxVTVqd3lmdGNPanR2VVJ6Y21WWmtEZklza2ZJc2tmSWlsblZSMkZJWWowY3NrZklza2ZJc2tmSXNrZklDSm5Hd2w1SGNrRWlGU0F1QjBDcW1TbmlxVWpJc2tmSVJ0YVV3bDBQcUw5bWFucWxhbnFNcTFaTkZvSHVuTDlUdUYxTHExMFZxVTh0Y09vN051UElza2ZJc2tmSXN5MFprRGZJc2tkOU51UElza2ZJd2xXUHNsYUhDR0hlQ2x1UHExOWlGbzlybkw5aXFVb3pzeVZaa0RmSXNrZklza2ZJdlU4STU3MmE1NmVDbm5xYjVwazU1NWVlNU0ybk51UElza2ZJc2tmSXNKSEdja2RRRXlxME0zbmpSSm5VY1NMdUZMOVR1RjFMY09mOXJPZFFFeXEwTTNualJKblVjSnFBUjJuZVdsMUhjSmF6Ukc1QU1sRlBCMWRzRkw5Sk9GS0xCVW96Y09menN5VlprRGZJc2tmSXNrZklza2ZJc2thaVJHOWdFa2Y5c0phelJHNUFNbEZQQ0pIVU1HTHhDT0FpRlNBdUIwQ3FtU25pY09vN051UElza2ZJc2tmSXN5MUhNeVpIc3lWWmtEZklza2ZJc2tmSXNrZklza2FpUkc5Z0VrZjlzSmF6Ukc1QU1sRlBCMWRzRkw5Sk9GS0xCVW83TnVQSXNrZklza2ZJc3kwWmtEZklza2ZJc2tmSUNKbkd3bDVIY2tFaUIxcXJtMWFpQlVSVnNrZklja0lvQjNxZ00zdTlyT1JncVVkOGlrZm9CM3FnTTN1OXJPRVJCa1J6clVSdFREYWlSRzlnRWtvelRqMGNza2ZJc3kwWmtJMGNza2ZJc2s4ZzV6T2c1UFVkNTVwU25ucWI1cERBNU1Vck51UElza2ZJQ0puR3dsNUhja0VuRm9LaXUwOVptRjlUcVVqSXNrZklza2ZqY21WSXNrZmd2K3dDWGVHZkdld1BQWWw4aGowY3NrZklzSmFIQ0dIZUNPSXRubnFiQjFkZG5TQXFtb0NycVVqSXNrZkliT283c2tmSXZVOXV1bmFzT0Y1Sm0rd1BQWWw4aGowY3NrZklzSmFIQ0dIZUNPSXRubnFiQjFxTG4xcXFuU0Z0dmtmSXNrZkliRG83c2tmSXZVOU9hbkVPT25hTDVwREE1TVVyTnVQSXNrZklDSm5Hd2w1SGNrRW5Gb0tpdTA5WkZTTEZxVWpJc2tmSXNrZlFjbVZJc2tmZ3ZVTkhBTVFIWFh0R3BjeUhnczhaa3QwWmtJMGN2VThJNnZZZzVNNlM2YzYrNTcyZXNUbHJYK2xScFRsTHpZbHJQK3dsQStPN3hlTzRYWUd5aFl3bFZUbGVHZU81RE9OR0RXTkd0c3RQeDYvSGdQbUhldmh6QTQvekk3M0hnNEJ6UE1nb2U2RmdzVFk3bytsamdJMGNDSm5Hd2w1SENrSXR1MDlPYW45dXVuYXNxVW9Jc2tmSU0zc0lDSm5Hd2w1SGNrRU5tMXFMQjFkZG5TSXR2a2ZJc2tmSXNMYXNPRjV2QjFkZG5TSWVxMEt6V0Q4dGNtVkl2VThJNTdUNzU3ZWk1cGs0NU0rTjU3Sjc1TXBtNTVlZTVNMm5OdXpvQ2xDek1Hbm9ja0VMbExhTG1vYWlGU0xGT2tSenNrZGdSRGRvQ2xDek1HRlBxMG5XblNuVGFMOXV1bmFzcVVqSXNrZkluU0FxbW94aUZTTEZPazR0YUJBMENsNW92VVJ6VFVmZ3ZVTnRWN2d0ZTUvR0R3dEhWQ0J0RzY3SGdDRlprR2FIQ0dIZUNsdVBxMDFyYVNuaUZTTEZPa1J6c2tmSXNKOVVzSmFIQ0dIZUNPSXRtRjlTYW45dXVuYXNxVWpJc2tmSXNrZExsTGFMbW9haUZTTEZPazR0bWw5b0NPOHRjbVZJdlU4STVwREE1TVVyNVBHejVNSm41NWVlNU0ybk51em9DbEN6TUdub2NrRUxtb0VxbW9uaUZTTEZPa1J6c2tkZ1JEZG9DbEN6TUdGUHEwblRhMEhUYW45dXVuYXNxVWpJc2tmSWFuQUZhRjVTQjFkZG5TSWVxMG5lQzJIZUNPOHRjbVZJdlU4STVNVW41elRUNVBHejVNSm41NWVlNU0ybk51em9DbEN6TUdub2NrRWxhRjVTbTFxaUZTTEZPa1J6c2tkZ1JEZG9DbEN6TUdGUHExQ0xtb2FyRkg5dXVuYXNxVWpJc2tmSWFuQUZhRjVTQjFkZG5TSWVxMUNITUdhZ1JEOHRjbVZJdlU4STU2VVY1dkRxNXp3NTU3Sjc1TXBtNTVlZTVNMm5OdXpvQ2xDek1Hbm9ja0ViT0ZxT3VucUNCMWRkblNJdGNPZGdSRGRvQ2xDek1HRlBxMEtxdUhxZEZISGlGU0xGT2tSVnNrZklhbkFGYUY1U0IxZGRuU0llcTBLeld0cUFSdG9ncVVvN3NrOGdzVHdxcFlsS0hZWUtlK2w2bytZTVhlbDlIdTBjQ0puR3dsNUhDa0l0dTA5Wm1GOVRCMWRkblNJdGNPZklNM3NJQ0puR3dsNUhja0VObTAxWm0wNWlGU0xGT2tSVnNrZklzU0x1Rkw5dXVuYXN2REVOTTIxeE0yNGdxVW83c2s4Z3NUR0FlWVlNWGVsTFhUbExWWVlNWGVsOUh1MGNDSm5Hd2w1SENrSXRtU0hrQjFkZG5TSXRjT2ZJc2tmSU0zc0lDSm5Hd2w1SGNrRWJPRnFpRlNMRk9rUlZza2ZJc2tmSXNTTHVGTDl1dW5hc3ZERWJ3bHNncVVvN3NrOGdzVEdBZVlZTVhlWUtlK2w2bytZTVhlbDlIdTBjQ0puR3dsNUhDa0l0dTA5VGFIOXV1bmFzcVVvSXNrZklNM3NJQ0puR3dsNUhja0VObTA1SkIxZGRuU0l0dmtmSXNrZklzU0x1Rkw5dXVuYXN2REVOTTI1R3ZVUnpUVWZndlVOelBNdHRHNjd6QVczdGd3N3RHNjdIZ0NGWmtHYUhDR0hlQ2x1UHEwS2Rtb0VpRlNMRk9rUnpza2ZJc0o5VXNKYUhDR0hlQ09JdG1TTFRhMTl1dW5hc3FVaklza2ZJc2tkZEZMZGlGU0xGT2s0dG1KTGVDVTh0Y21WSXZVOEk2d0o1NTVlZTZjK3g2Y0RmNVdVTDU1ZWU1TTJuTnV6b0NsQ3pNR25vY2tFRm1uZGJCMWRkblNJdGNPZklza2RnUkRkb0NsQ3pNR0ZQcTFhWkZTS2lGU0xGT2tSVnNrZklza2ZJdW5kdUIxZGRuU0llcTFhak1rOHRjbVZJdlU4STZ3SjU1NWVlNXBEQTV6Mi81NWVlNU0ybk51em9DbEN6TUdub2NrRXNuUzFiQjFkZG5TSXRjT2ZJc2tkZ1JEZG9DbEN6TUdGUHEwQUZtRktpRlNMRk9rUlZza2ZJc2tmSXVuZHVCMWRkblNJZXEwQTBNbGpncVVvN3NrOGdzVEdBZVlZTVhlR0VHWXdmSVlZTVhlbDlIdTBjQ0puR3dsNUhDa0l0bVM5eUIxZGRuU0l0Y09mSXNrZklNM3NJQ0puR3dsNUhja0VibTBFaUZTTEZPa1JWc2tmSXNrZklzTHFubUhhcW1GbmlGU0xGT2s0dG1KOXRSVTh0Y21WSXZVOEk2d0o1NTVlZTV6WUg1TStCNTVlZTVNMm5OdXpvQ2xDek1Hbm9ja0VGYUYxdUIxZGRuU0l0Y09mSXNrZGdSRGRvQ2xDek1HRlBxMWFMbW5kaUZTTEZPa1JWc2tmSXNrZklGSG5UblNIWmFuOXV1bmFzdkRFRkNsMWp2VVJ6VFVmZ3ZVTnpQTXR0RzY3dGdxckhYQ2h0RzY3SGdDRlprR2FIQ0dIZUNsdVBxMGFkblNMaUZTTEZPa1J6c2tmSXNKOVVzSmFIQ0dIZUNPSXRhU0xGdW45dXVuYXNxVWpJc2tmSXNrZE9uRjVGT0YxTEIxZGRuU0llcTBhQUVKU2dxVW83c2s4Z3NUR0FlWVlNWGV3blZUd1pYZVlNWGVsOUh1MGNDSm5Hd2w1SENrSXR1MExOT1NuaUZTTEZPa1J6c2tmSU0zc0lDSm5Hd2w1SGNrRU51RlpzYW45dXVuYXNxVWpJc2tmSXNMcW5tSGFxbUZuaUZTTEZPazR0dTJMaHdKRmdxVW83c2s4Z3NUR0FlWVlNWGV3UFBZd0VnK1k4bytseEdUWU1YZWw5SHUwY051UGd2VU5vZXZYb2VQTUdIWHRvZ1gvSFg3UUhBd0J0WGNRb2VzdEdIWHR0Vk1nSGV6Ykk2YzYrNTcyZW5HbmVDSjlVNTVlZTVNMm41V0Rqd2w1aE15bm9DbjlqV0JhUE51elFDQmFpd2w1aE15bm9DbjlqV0JhUGNKRUhFTDl6TUdaVkVsYUhCM2RBRUpJUGNPZmVzTGRkblNBaUYwbnV1bnFkblM5T3NrNElub25UYVM5T0IxZGRuU0l6VGowY051UGd2VU5IRHBOUGdNM1BnNU5QUFdRR0g3TUdEV056dHNOUHpQeXRHUG1HSFBpb2U3V0k1TUcyNnZPaTZ2T2g2c1lwNVdwUDU1ZWU1TTJuNTVPaTVQRHVOdXpHRWw1aEVKSGdNRGRWTTJMb0IzcTFNdGF6TWxuaUNHSFZDT0l6c3lWWmtEZklza2ZndlVOSERwTlBnTTN0VjdndGU1L0h0N1h0UFdOSEE3M0dITU5IZXpiWmtEZklza2RVQ0JMMXdCcUhzTGFzT0Y1dkIxZGRuU0llcTBaZ01sMWdNRDloTTIxeE0yNGVSSkFqcVFWWmtEZklza2ZndlVOUFg3Z0hoNU1HUHZoSGc0cnRncU1QWDV5R0hQaW9lN01IRHFpUFB3SVprRGZJc2tmb01KSFFFa2Y5c0pMVVJHTDVjZjBjc2tmSXNrZklza2RObTFxTEIxZGRuU0llcTBaZ1JHRmduSkF6TUdWZVcyS0FSM2JlUkpBanFValprRGZJc2tmSXNrZkl1MDlPYW45dXVuYXN2REVOTTNxSHYxYVB3bDVYYUJBaENCZDB3bDlldkdaVldCWlF2dGRQUmtSVnNrZmd2VU5IZ3N2SGV2aEh6c210b3NNdFZNVlprRGZJc2tmSXNrZkl1MDlPYW45dXVuYXN2REVOTTNxSHYwcUh3Skwyd2w5VXZHWlZXQlpRdnRkUFJrUlZOdVBJc2tmSWNtVlprRGZJc2tmZ3ZVTkhEcE5QZ00zR3BjeUhncy9HSFBpb2U3TUhEcWlQUHdJWmtEZklza2RHTTNxSFdsWlBza0lvTUpIUUVrZEFSVWZvdzJuNXJtNG9DR0hWQ09IN051UElza2ZJc2tmSXNKSEdjSkhRQjJDek1KRlBxSkN6TUpGemNPZklSR25LRWxIVUNuOWhXbFpQQ09Jb0NHSFZDT283TnVQSXNrZklpdTBjc2tmSXNrOGdzVGxjUFREOWdZWVFlK1k3dCtZS2UrbDZvK2xzcCtsdWhZbGVHZU81RHUwY3NrZklzSkxWd2xMUUIySHhSSjlVRWtBek1HWlZFbGFIc0xhc09GNXZCMWRkblNJZXEwWmdNR1dnV2xLeldCYmVSSkFqcVVvN051UFprRGZJc2tmZ3ZVTkdQNE5HdDZCelBNdHRHNjd0RzY3SGdDQnRlNXJHdFB1STV3d2s1ejZSNXZEWjV3Mlc1Q1VQNVdEQzZzWXA1V3BQNVdETTVNZTZOdVBJc2tmSXdsV1BzbEhRQjJhelJEQWJPRnFpRlNMRk9rb3pzeVZaa0RmSXNrZklza2ZJdlU4STVXRE01TWU2NndKNTU1ZWU1NWVlNU0ybjU3ZW01ejZTTnVQSXNrZklza2ZJc0pxMXdsS29CMkxqUkw5b3dCc1BjbVZaa0RmSXNrZDlDbEtRQ2xIR2NrTHpSMTlvd0JzUHUwTE5PU25pRlNMRk9rb3pZajBjc2tmSXNrZklza2ZndlVOR1A0Tkd0NkJ0Z3FySFhDaHRHNjdIZ0NGWmtEZklza2ZJc2tmSVcyQUhXMnhpUnRuZUVKSHhDT0l6VGowY3NrZklzeTFITXlaSHdsV1B1bmR1QjBhTHVIbnljQlZaa0RmSXNrZklza2ZJdlU4STZ2a042YytuNXBEQTVNVXI1V0R5NVAyRDVXREk2Q0dvNTdVbDZjK2E1N1VtNXcyV051UElza2ZJc2tmSXNKSEdjSkhRQjJDek1KRlBGSG5UblNIWmFuOUpPRktMY09vSXNrZDFNR0t6TUdWUEZIblRuU0haYW45Sk9GS0xjbVZaa0RmSXNrZDlOdXo5TnVQWmtEOGdzVHdoSVR3aXpZWThvK2x4R1RZTVhlbDlIT0FPRWw1MHdsMUhjT05IelB2R3R6UW9lczNIWENoSHRjaEhEcXRQQTZYSERwaEhEcWdIZTdQWmtHQzFNR1owd2w5ZXNKWlBDbFpYQjNxMU10YXpNbEZQY09kN051UElza2ZJd2xXUHNsSFFCMmF6UkRBT25GNUZPRjFMQjFkZG5TSXpjT2Q3TnVQSXNrZklza2ZJc0oxWENKSFVjTHFubUhhcW1GbmlGU0xGT2tvN051UElza2ZJaWxuVlIybnpDRElBd0JaaUUzcXpFSm5BV0dLSGNMcW5tSGFxbUZuaUZTTEZPa296c3lWWmtEZklza2ZJc2tmSXdKbkFDSm5VY2tFTk0yNTBDbDUwdm5hNVJKRjZFSm40RWs5UEVKMVZUVWRod0pMVVIybjByQm4wQ0QwNHFVbzdOdVBJc2tmSXNrZklzSm40d0J1UHErWU1YZWw5SE9kTXNrUmVGSG5UblNIWmFuOXV1bmFzdkRSSUJPTm9lczNIaDYvSEF6dGdnc1N0Y21WWmtEZklza2Q5TnVQSXNrZklNbHhvd0JzUHUwTE5PU25pRlNMRk9rbzdza2ZndlVOR3BjeUd0TS90Z3FySFhDaHRHNjdIZ0NGWmtEZklza2R6Q0RJQXdCWmlDSkhVY1NLcmExOXV1bmFzY09vcU1seG93QnNQbVM5eUIxZGRuU0l6VFVmSXNrZmd2VU5HSDZCSGc1aXRHNjdIZ0NGWmtEZklza2R6Q0RJQXdCWmlDSkhVY0xhTG1uZGlGU0xGT2tvenNrZHh3MmF6UkRBRmFGMXVCMWRkblNJelRqb2d2VU5HSE1OR2h3N3RncXJIWENodEc2N0hnQ0Zaa0RmSXNrZHpDRElBd0JaaUNKSFVjU2FkblNMaUZTTEZPa296a2wxWENKSFVjU2FkblNMaUZTTEZPa283a084Z3NUd25WVHdaWGV3bEErTzd4ZVlNWGVsOUh1MGNza2ZJc3lxSEV5blVNRGQwUnRuSFRqMGNpdTBjTnVQZ3ZVTkhEcWdIZTdYdGdxTVBYNXl0Z3FySFhDSVprR0MxTUdaMHdsOWVzSnExd2xLb0IzcTFNdGF6TWxuaVcyTGh3SkZQcUpMalJKbmVDTjB0cVVvSVlqMGNza2ZJc2s4Z3NUWUZ0K3dzb1RZOEhlRGdvWXdsQStPN3hJMGNza2ZJc2thb0NsQ1Fza2ZJc2tmSXNrZklza2Y5c0pFSEVMOW9DbEN6TUdub0IyWmdNdFowV2w1MFJVQUZGSG5MY21WWmtEZklza2ZvVzI5ZUVKbmVFa2ZJc2tmSXNrZklyT2ZJcVVheW1TOWt1RkttbDFqdEIycUhDMkhlbkpIeENuanRCT2Y5c0oxelczcWdFSkh4Q09BRkZIbkxjbVZ0VGowY3NrZklzSkhHY0phSENHSGVDbHVQcTFxbm1IYXFtRm5pYVNuSkIwQ3FtU0Z0Y09vSVlVZmd2VU50Z3FNUFg1eUhvczd0R1BtSGV2aHpBNC9HSFBpb2U3TUh6cU16STZoSGdxQkhBd0Zaa0RmSXNrZklza2ZJQ0dIVkNuOWpFQmFpVzI5ZUVKbmVFeWJQRkhuVG5TSFphbjlTYUZDaWFvSGJhT2p0ck45and5ZklxVTVBUnRxQVluOW9DbEN6TUdGUHFKYUhDdFpNcTNuUUNCc3RCT296VGowY3NrZklza2ZJc2tmb1cyOWVFSm5lRWtmSXNrNDlza2Z0UkduS0VsSFVDT2RScVVSZUZIblRuU0haYW45U2FGQ2lhb0hiYU80dEJrUjdxUVZaa0RmSXNrZDlDbEtRQ0JWWmtEZklza2ZJc2tmSXFKWmdNdGFITXR1SXNrZmVyT2RBUnRxQVluOW9DbEN6TUdGUHFKYUhDdFpNcTNuUUNCc3RCT283TnVQSXNrZklpdTBjc2tmSXNrYWhNMjUwQ2w1MHNrZklza2ZJc2s0OXNrRVFDQmFpd2w1aE15bm9DbjlqV0JhUGNKRUhFTDl6TUdaVkVsYUhCM2RBRUpJUGNPZmVzTGRkblNBaUYwbnV1bnFkblM5T3NrNElub25UYVM5T0IxZGRuU0l6VFVSN051UElza2ZJdlU4STZjKzc1VytsNXBrNDVNK041N1VsNmMrYTV6d3k1dmUyNVdEQjZjSlBOdVBJc2tmSXFKS3pSM3VJck9kQVJ0cUFZT0laa0RmSXNrZklza2ZJblNBcW1veGlGU0xGT2s0dHUyOXhNbDlldjJaZ01sMWdNRDVqd3lmdHZmMGNza2ZJc2tmSXNrZE5tMXFMQjFkZG5TSWVxMFpnUkdGZ25KQXpNR1ZlVzJLQVIzYmVSSkFqcVVqWmtEZklza2ZJc2tmSXUwOU9hbjl1dW5hc3ZERU5NM3FIdjFhUHdsNVhhQkFoQ0JkMHdsOWV2R1pWV0JaUXZ0ZFBSa1JWTnVQSXNrZklza2ZJc1NackZvbmlGU0xGT2s0dHUyOVVDTzlrQ2xBQUVHSGdSRDVoTUpMUVJVNWp3eWZ0dmYwY3NrZklza283TnVQSXNrZklDRzlVQ2xMaHdrZlBxSkt6UjN1SVdCYklxSkN6TUpGellqMGNza2ZJc2tmSXNrZm9XMjllRUpuZUVrZmVyT2RoTTIxandsS0hja2FHd2xLSGNtVlprRGZJc2tkOU51UElza2ZJdlU4STU3VDc1N2VpNmNKYjV2RDY1UEd6NU1KbjV6d3k1dmUyNTdlaTV2RGY1N1VsNmMrYU51UElza2ZJd2xXUHVVSXR1bmR1QjFhZGExWmltMDR0Y09vSVlqMGNza2ZJc2tmSXNrZm9XMjllRUpuZUVrZmVyT2RERWxIVkNMOTBXbEVRQjJaQVcyQUhja283TnVQSXNrZklpdTBjc2tmSXNrYUFNSkhBUlVmSXNrZklzTjBJd2w1aE15bm9DT2RGT1NIVE8xOXV1bmFzdkRFTk0yNUd2MkxWd2xMUXZ0ZFBSa1I3TnVQSXNrZklxSlpnTXRhSE10dUlza2Zlck9mdFdsS3pXQlppd2wxak0zcTBja1JlRUdMVUIybjRSSjlVRWtJb1dsS3pXQmJWRXlxMUNPb2VxVW83cVFWWmtEZklza2ZndlVOdGdxTVBYNXlHUFdNR3RYTXplNWhQWHBtUFg2M1Bwc05IaHNCSG9QUXpBVzN0Z3c3SGg0dkdITWZaa0RmSXNrZm9XMjllRUpuZUVrZklzazQ5c2thQVJ5ZEhNR3Vlc0hLZW1rSUR2dENBUkg5SFl5ZGdSdHVQbWtJenZ5YVVFbEZ6dkRzelQwYlBzRDUyV0JxaUNCQWpNM3EwY1NiUGNPSzBSdG5IY080dGNteHljTGp0TUo5QUNMYXpNbG5ScVVvN25KQXpNR1Y2VEhaMFdCcTBja283cVFWWmtEZklza2RHd2xLSEIzZDFFTDloTTI1MENsNTBSVUFPbkY1Rk9GMUxCMENxbVNGVlIzYVV3QmRpRTJBekVKblFSSkxoQ09JdHJOOWp3eWZJcVU0b1cyOWVFSm5lRWtvelRqMGNpdTBjTnVQZ3ZVTnRncU1QWDV5dFY3Z3RlNS9QUFdRb2V2WEdEd3RIVkNCdFZNZ0hlemJaa0dDMU1HWjB3bDllc0pxMXdsS29CM2FBQzNaaVcyTGh3SkZQY09kN051UElza2ZJcXlhQUMzYklyT2ROY2tFSFl5YUhNR2FRcVVvN051UElza2ZJcUpaZ010YUhNdHVJck9mdHFRVlprRGZJc2tkR00zcUhXbFpQc2tJb0VKTHRSVWRBUlVmb0VKTHRybTRvd0JhSE1PSDdOdVBJc2tmSXNrZklzSkNnUkduQVcySUlja2F6RUpueHNKTFFza2FYQ0JvOXJEYWVXbDFIY09kN051UElza2ZJc2tmSXNrZklza2ZvVzI5ZUVKbmVFa2Zlck9kelIxOXpNdHVQcUp4SFlPby9XMjl4UkpIVkNPQU5tMXFMQjFkZG5TSWVxMHFId0pMMndsOVV2VVJlcUo1QU1sRmVxMHFId0pMMndsOVV2R1pWV0JaUXZ0ZFBSa1J6VEdaZ01CZHpNSkZQcUo1QU1sRnpUajBjc2tmSXNrZklza2Q5TnVQSXNrZklpdTBjc2tmSXN5cUhFeW5VTURmb1cyOWVFSm5lRU5WWmt0MFprSTBjdlU4STVXRE01TWU2NndKNTU1ZWU1NWVlNU0ybjU3ZW01ejZTTnV6R0VsNWhFSkhnTURkREVsSFZDTDlBUnlkaUNKSFVja29JWWowY3NrZklzazhnc1R3VVBZd1JEWWxzRytsN2VlR0FlWVlNWGVZTVhlbDlIWVl3QVREZ3RZRHlwZWxjcFRsc0crbDdlSTBjc2tmSXNKSEdja0x6UjE5b3dCc1B1bmR1QjFkZG5TSXpjT2R4dzJhelJEQWRGTGRpRlNMRk9rampaUUYxdnlhVUVsRnpUajBjc2tmSXNKSEdjSkhRQjNFVXdCYUhXbHFWQ09BZEZMZGlGU0xGT2tvenN5VlprRGZJc2tmSXNrZklxSmF6UnRiSXNOMElXQnFVV0JvUE51UElza2ZJc2tmSXNrZklza2RiT0ZxaUZTTEZPa2paa0RmSXNrZklza2ZJc2tmSXNMcW5tSGFxbUZuaUZTTEZPa2paa0RmSXNrZklza2ZJc2tmSXNTWnJtb0NpRlNMRk9ralprRGZJc2tmSXNrZklza2ZJc1Nacm1GMXJtSDl1dW5hc3ZmMGNza2ZJc2tmSXNrZklza2ZJbVNMVGExOXV1bmFzdmYwY3NrZklza2ZJc2tmSXNrZkl1MExOT1NuaUZTTEZPa2paa0RmSXNrZklza2ZJc2tmSXNMYVpGU0tpRlNMRk9ralprRGZJc2tmSXNrZklza2ZJc0xhWkZTS2lGU0xGT2s1TmNrRVNhRkNkbkZLRkIxYXNhRjFMcVVvZXFVOHR2ZjBjc2tmSXNrZklza2ZJc2tmSW1TOXlCMWRkblNJVk51UElza2ZJc2tmSXNrZklza2RGYUYxdUIxZGRuU0lWTnVQSXNrZklza2ZJc2tmSXNrZFN1bmFkQjFkZG5TSVZOdVBJc2tmSXNrZklza2ZJc2tkYk9GcWlGU0xGT2s0dG1sOW9DbGpncVVqWmtEZklza2ZJc2tmSXNrZklzU0txdUg5dXVuYXN2REVkVzNhek0yNGdxVWpaa0RmSXNrZklza2ZJc2tmSXNTS3F1SDl1dW5hc3ZERWtDbEFBRUdIZ1JEOHR2ZjBjc2tmSXNrZklza2ZJc2tmSW1TSGtCMWRkblNJZXExRXpDSkVIRWs4dHZmMGNza2ZJc2tmSXNrZklza2ZJY21WWmtEZklza2ZJc2tmSUNHOVVDbExod2tmUHFKYXpSdGJJV0JiSXFKYXpSREg3TnVQSXNrZklza2ZJc2tmSXNrZHpDRElBd0JaaUNKSFVja2Fvd0JzemNPZklNbHhvd0JzUHFKYXpSRGpqWlFGMXZ5YVVFbEZ6VGowY3NrZklza2ZJc2tkOU51UElza2ZJc2tmSXNrOGdzVGxKR1lsTHpZWU1YZWw5SFlsZURZbExwVHdsQStPN3hJMGNza2ZJc2tmSXNrZERFbEhWQ0w5b3dCcWlSMm5oRUJxSGNrYW93QnFRY21WWmtEZklza2ZJc2tmSXZVOEk1V3dDNVdsSDVXREU1d1l2NldsWjU3MmU1end5NXZlMk51UElza2ZJc2tmSXNKSEdja0x6UjE5R3dsS0hjU1pybW9DaUZTTEZPazR0VzI5ZUNHSHR2dGRQUmtSemN1MGNza2ZJc2tmSXNrZklza2ZJQ0dIVkNuOWpFQmFpVzI5ZUVKbmVFeWJQdTA5VGFIOXV1bmFzdkRFaE0yNUd3bFJlUkpBanFVakRyTjlqd3lkUk10cUhFeW5VTURkQVJ0cUFZT0FSTUhLMHZVOHQ2V2xaNTcyZTZ3SjVxUTArcStHTGhZWTlYZWxmZ2tFUk1EbzdCSjQvckRzelRqMGNza2ZJc2tmSXNrZmd2VU5IQXp0SEF3Qkd4V2dQWDVuZFczYXpNMjRaa0RmSXNrZklza2ZJd2xXUHNsSFFCMkN6TUpGUG1TSGtCMWRkblNJZXEwTGhFSkhnTUQ5cU1HYUhZU0xoRUpIZ01ENWhNSkxRUlU1and5ZnRjT29aa0RmSXNrZklza2ZJc2tmSXNKcTF3bEtvQjJDelJ0WjBCMkxoRUpIZ01ESXpUajBjc2tmSXN5MUhNeVpIWWowY3NrZklza2ZJc2tkUENsTG9DQnNQcTBaZ010YUhNdHV4bnlIakNtejBDQkEwdjJBME1sajdzSlpQV0JxUUNCdTlFQmFHdm1JdGNtVlprRGZJc2tmSXNrZklDQkF6RWtJdDZ3SjU1NWVlNTVlZTVNMm41dkRaNVcrZzVXd0M3N1ViNTVlZTVNMm41ellJNVhUbjZzWXA1V3BQNTVPaTVQRHU3N1VkclNxT3JlRGd4K085ZytZRnBUR0FlWVlNWGVZRnQrd3NvVGxDcFR3c0hlRGZBWXdxRCtsY3BUWUZ0K3dzb1RHQWVZWU1YZVlNWGVsOUhCNHRjbVZaa0RmSXNrZDlOdXo5TnVQWmtEOGdzVGxzRytsN2VldzFEK0RnSEZMaEVKSGdNSTBjQ3RuZVczYXpNMjRJV3Ruek1KYWlDR0hVUjNhaVdsWjB3bDllY2tvSVlqMGNza2ZJc2thaE0yNTBDbDUwc04wSUNHSFZDbjl0Q0JhaVcyOWVFSm5lRXliUG5TQXFtb3hpRlNMRk9rNHRueWRWdjJhSENHTDFNeWFpd2w1b0NCSWVFeWRWcVVvN051UElza2ZJQ0dIVkNuOWpFQmFpVzI5ZUVKbmVFeWJQbVNIa0IxZGRuU0llcTBMaEVKSGdNRDlxTUdhSFlTTGhFSkhnTUQ1aE1KTFFSVTVqd3lmdHZrYWhNMjUwQ2w1MGNtVlprdDBaa0kwY3ZVOEk1NU9pNVBEdTU1ZWU1TTJuNXc2cTVXbFA1end5NXZlMk51ekdFbDVoRUpIZ01EZERFbEhWQ0w5b3dCcWlSMm5oRUJxSGNrYW93QnFRck9SdGNPZDdOdVBJc2tmSXZVOEk1NWVlNU0ybjV3NnE1V2xQNVd3QzVXbEhOdVBJc2tmSXdsV1BDSm5Hd2w1SENrSXR1SG5xbVNhaWFTSE9CMVpMdTFuT2FPUnpza1dHc1Nxbk9GS1NCMGFxRkg5bWFGWm5Gb0Z6c3lWWmtEZklza2ZJc2tmSUNKbkd3bDVIQ2tJdGFTSE9CMVpMdTFuT2FuOUpPRktMbW9MWmFPUnpza2RnUkRkb0NsQ3pNR0ZQcTBhcUZIOW1hRlpuRm9uaWFvSGJhRjVkbUZGdHZrZklza2Z0d2w1b0NCSWV3eWF4TWtSelRqMGNza2ZJc2tmSXNrZG9DbEN6TUdub2NrRVNPbnFpRjBuTm5ucUxCMFpybUhhTG1IdXRjT2ZJc0o5VXNKYUhDR0hlQ09JdGFTSE9CMVpMdTFuT2FuOU5tMDVGYUY1RnFVaklza2ZJc2tSSXFVbzdOdVBJc2tmSXNrZklzazhnc1REeXBlbGNwVGxKR1lsTHpZWU1YZWw5SFlsZURZbExwVHdsQStPN3hJMGNza2ZJc2tmSXNrZm9XMjllRUpuZUVrZjlzU2FxRkg5bWFGWm5Gb25pdTA5VG5TblRuTlZaa0RmSXNrZklza2ZJcUpDek1KblFzTjBJQ0JBak1KOW9DT0l0dmtSVnNTYXFGSDltYUZabkZvbmlhb0hiYUY1ZG1GRnpUajBjc2tmSXNrZklza2RHTTNxSFdsWlBza0lvQ0dIVkNCYklXQmJJcUpDek1KbmVXbDFIY0JWWmtEZklza2ZJc2tmSXNrZklzSkNnUkduQVcySUlja2Fvd0JxUXNKTFFza2Fvd0Jzek51UElza2ZJc2tmSXNrZklza2ZJc2tmSUNHSFZDbjlqRUJhaVcyOWVFSm5lRXliUHFKYXpSRDRvQ0dIVkNsNUFNbEZWcUpaZ010YUhNdHV6VGowY3NrZklza2ZJc2tkOU51UElza2ZJaXUwY2l1MGN2VThJNVdwSTZ2Mjk2dit1NmNKYjV6WTI1UEdmNkNVZjV6d3k1dmUyTnV6Vk0yTG9CM3ExTXRhek1sbmlDR0hWQ09JelRqMGN2VThJNmM2ajVNMm41V3BJNnYyOTV6d3k1dmUyNXpZMjZDWTBOdXp5Y2tFVk0yTG9uSkh4Q09SelRqMGN2VThJNVBHdDZjSmI1V2xINVcraE51ekZ3Skhld1FQNkYzYUFSdHVQY21WWmtHQzFNR1owd2w5ZXNKRUhFTGFnUlNhZ01sTHpNREl6WWowY3NrZklza2FQTTNaMHJPYWlGMG5Pbm9uT2xVRXNuTGF1QjBBckYxdXRCbVZaa0RmSXNrZm93SjlRRU4xUUV5cTBNMktnRTJuVWNrYVBNM1owY21WWmtEZklza2R6Q0RBUUV5cWpNM2JQcUpBZ1IzdVZxVTh0Y09TOXJsQ0FNeVpIY0JWWmtEZklza2ZJc2tmSXF5ZEFSdFpIc04wSXV5ZEFSdFpIQjNuVU1rSW93SjlRRWtvN051UElza2ZJc2tmSXNrYVBNM1owc04wSXF5ZEFSdFpIbFVFUE0zWjBxMTA3TnVQSXNrZklpdTBjc2tmSXNrYTBNM2RWQ0JDSE1KYWdNbEx6TUdhRHJsTFVSR0w1Y2tFaE0yMHR2a0VIQ3lGdHZrRXRNM1d0dmtFek10dXR2a0V4d2xqdHZrRWVDQnV0dmtFZ1JHUnR2a0VEd0JQdHZrRXpNR0NncVVqdFJ5cWdxVWp0TUdMeENPUlZxMjExUjJuMU1PUlZxMlpnTTNmdHZrRUFDQnFncVVqdFl5QTRxVWp0d2xhMnFVanRNbDlEd09SVnEyWmhxVWp0TWxGdGNtVlprRGZJc2tmb1IzYVVyT1J0VGowY3NrZklzSkNnUkduQVcySVBxeWFnUkpLSEVHblZDSjl4V2xIZUNKc0lXQmJJcXlXellqMGNza2ZJc2tmSXNrZm9SM2FVdmgwUHF5WjBSRGYvc2tFOHFVZjZza1J0Y080b0VoVlprRGZJc2tkOU51UElza2ZJcUoxQUVKWlBSM2FVck9xTUJIamVCT3hSdkRJL1RESUR2RGFRRXlzZXNESDhCeUU3YnQxOGNrSUR2RGFRRXlzZXNESFJ2SEszWVFxOWNPb29zaFZaa0RmSXNrZHpDREFqUkdudEIyMUFFSlpQY2tzZ3NENG9NbEwwVzJBUUV5c2VzRDl6Q0JiRHZrYVBNM1owdmtheFdCYWh3eWJ6Y0JWWmtEZklza2ZJc2tmSXFKYWdNbEx6TWgwb01sTDBXMkFRbFVSanExMDdOdVBJc2tmSWlsblZSMm43TnVQSXNrZklza2ZJc2thb00yMUF3bDQ5cUpBZ1IzdTdOdVBJc2tmSWl1MGNza2ZJc3lxSEV5blVNRGZvQ0o5eFdsSGVUajBjaXUwY0N0bmVXM2F6TTI0SVJKSHRXMjFRQ2tJb1IzYVV3bDV0Y0JWWmtJb29DTjFOY2tFUUNCcTJDQnFpRUo5akNKOXhXbEhlcVVvN051UHF3bFdJY2tTb0NrSDdOdVBxa09hb3JsRUhFTGFnUlNhZ01sTHpNREl6VGowY2tCMFprSW9vQ04xUUV5cWlSR25qTUpMaENPQUFSdHFBWU9JdHZPUlZxVTR0Y09LQVJ0cUFZT0l0cVVqdHFVb1ZxSnV6VGowY2tPYW9tSm4wRUpuVVJRMUFSdHFBWU9JelRqMGNrT2FvbUpuZUMzYVByQlowUkdLSE1ESW9Da283TnVQcUNHOVVza0lvd20walRVYXpya2FvbUpuZUMzYVBUVWF6Y1VWellqMGNrdUhBUnRxQVluOWpFQlpQY2thb21KbjBFSm5VUlVLZ1JHdVBSM25EUjNhVWNrYW92a2F6dk5TemNPbzdOdVBxaXUwY2tPYW9tSm4wRUpuVVJRMUFSdHFBWW45MU1HSEtFbEZQcUphYkNCYTBDQnFRY21WWmtJSFFNM3EwY2thb21KbjBFSm5VUlVqS2NtVlprSUhHTTNxSFdsWlBza0lvQ1NLSEV5YUhSdGJJV0JiSXFKYVZjQlZaa0lvcXF5WjFXdFowUmgxUUVscVFFeXNQcXlaMFJHSGVDVWpvQ0pqVnFKYVZjbVZaa0lvcXF5WjBSR0hlQ1ExUUV5cWlSR25qTUpMaENPSW9SM25EUjNhVXZrUnR2a2FRRXlxek1HUnpUajBja0IwWmtJb29SM2FVd2w1dHJscUFSMkYyWkw5b0NsWmdDSkZQcXlaMFJHSGVDVW83TnVQcVJHbjBFQnFlc2thUUV5cXpNR1I3TnV6OSI7ZXZhbCgnPz4nLiRPMDBPME8oJE8wT08wMCgkT08wTzAwKCRPME8wMDAsJE9PMDAwMCoyKSwkT08wTzAwKCRPME8wMDAsJE9PMDAwMCwkT08wMDAwKSwkT08wTzAwKCRPME8wMDAsMCwkT08wMDAwKSkpKTs="));
?>

ludi的主页 ludi | 初学一级 | 园豆:5
提问于:2014-10-29 15:28
< >
分享
最佳答案
0

是啊,PHP可以加密并且混淆的。

奖励园豆:5
爱编程的大叔 | 高人七级 |园豆:30753 | 2014-10-29 15:35

那有没有办法还原加密之前的代码呢

ludi | 园豆:5 (初学一级) | 2014-10-29 15:45

@ludi: 这个说来话长...

按照计算机的黑盒理论,你可以尝试破解,但比较难。

有些反加密工具,但混淆的話就是你解密出来,也是非人类能看懂的代码,比如,所有的变量都是A、AA、a, b这样的,基本上我的意见是别往这上面用力了。

当然,你对此有兴趣,完全可以投入后半生去研究,这个无法强求,每人看法一样。

 

你如果不是要完全照抄别人的网站,只是用来学习的话,某个文件加密就无所谓了。

对于初级用户、初级网站,后台提供数据不要求性能的情况,后台代码是很容易的。

倒是前台,又要漂亮,又要动态,HTML、CSS、Javascript,各种折腾。

爱编程的大叔 | 园豆:30753 (高人七级) | 2014-10-29 15:53

@爱编程的大叔: 下载下来的无法正常运行,应该是这个页面的问题,但是貌似加密了又改不动

ludi | 园豆:5 (初学一级) | 2014-10-29 15:56

@ludi: 对于这种运行不了的,我的做法都是扔了,换一个。

不行的话就自己做一个。

爱编程的大叔 | 园豆:30753 (高人七级) | 2014-10-29 15:59
其他回答(1)
0

加密了就不再的开源程序了,你也改不了什么。

Alex_QY1987 | 园豆:1888 (小虾三级) | 2014-10-29 16:32
清除回答草稿
   您需要登录以后才能回答,未注册用户请先注册